blog architektoniczny
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek AleksanderRealizacje Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Strona główna Biura Projektowego - Furmanek Aleksander
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas
Artis sola domina necessitas


20 aktów prawnych

Ten wpis stanowi swego rodzaju inaugurację nowego, stałego i mam nadzieję długiego cyklu nazwanego po prostu jako Top 20, który będzie dostępny w prawej kolumnie strony głównej. Dla każdego z różnych zagadnień związanych z praktyką zawodową będę tworzył swoją autorską listę dwudziestu elementów, które w mojej ocenie najbardziej się z danym tematem wiążą, czy inaczej które są dla niego najistotniejsze. Ich kolejność wewnątrz dwudziestki nie będzie przypadkowa - numerem jeden będzie ten najważniejszy, a kolejne miejsca będą zajmować te coraz mniej ważne. Wybór elementów będzie oczywiście subiektywny, ale mam nadzieję, że moja opinia okazać się pomocna dla niejednej osoby.

Prezentowana poniżej lista została ułożona spośród znacznie większej liczby aktów prawnych i jest aktualna z pewnością tylko na dzień sporządzenia zestawienia. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że za rok, za miesiąc, a może nawet jeszcze wcześniej będzie już w jakiejś części nieaktualna - głównie ze względu na częste zmiany przepisów. A więc tak oto wygląda moja pierwsza dwudziestka - lista najważniejszych aktów prawnych w praktyce zawodowej architekta:

           1) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.
           2)                  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst ujednolicony z dnia 12 listopada 2010 r. Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami.
           3)      Kodeks Etyki Zawodowej Architektów. Załącznik do Uchwały 01 III Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami.
           4)                  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. 2012 poz. 462. z późniejszymi zmianami.
           5)      Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami.
           6)      Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, tekst ujednolicony z dnia 14 sierpnia 2013 r. Dz. U. 2013 poz. 932.
           7)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst ujednolicony z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013 poz. 267.
           8)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami.
           9)      Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst ujednolicony z dnia 24 kwietia 2012 r. Dz. U. 2012 poz. 647 z późniejszymi zmianami.
         10)      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.
         11)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst ujednolicony Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami.
         12)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389.
         13)      Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami.
         14)      Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst ujednolicony z dnia 17 maja 2006 r. Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 z późniejszymi zmianami.
         15)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw charakterystyki energetycznej, Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1240 z późniejszymi zmianami.
         16)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126.
         17)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, Dz. U. 2002 nr 194 poz. 1635.
         18)      Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030.
         19)      Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami.
         20)      Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987.

Jak widać sporo ważnych aktów prawnych pośrednio związanych z pracą architekta nie zmieściło się w pierwszej dwudziestce. Mam na myśli tu takie dokumenty urzędowe, jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; Kodeks pracy; Prawo ochrony środowiska; Prawo zamówień publicznych; Prawo geodezyjne i kartograficzne; Prawo wodne; ustawa o drogach publicznych; ustawa o ochronie przeciwpożarowej; ustawa o wyrobach budowlanych; rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych; rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa; a także wiele innych aktów prawnych. Głównym kryterium mojej selekcji było to, zapisów których dokumentów używam najczęściej w swojej praktyce zawodowej oraz w pracy społecznej.

Kodeks Etyki Zawodowej Architektów można pobrać pod adresem http://www.izbaarchitektow.pl/pliki/kodeks_etyki_.... Stanowi on akt prawa korporacyjnego i jest obowiązujący do stosowania dla członków Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzony został w 2005 roku i zastąpił wcześniejsze Zasady Etyki Zawodu Architekta. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce sam może zostać zmieniony przez nową wersję kodyfikacji zasad etycznych w zawodzie architekta. Nie ma co jednak już dzisiaj uprzedzać faktów, będzie czas i okazja do tego zagadnienia powrócić w niedługiej przyszłości. Aby być skrupulatnym można dodać jeszcze oczywisty fakt, że wszystkie pozostałe akty prawne z mojej listy można znaleźć w wersji elektronicznej w bazie Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie: http://isap.sejm.gov.pl.

[2013.11.28; Top 20; AF]


Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro Projektowe - Furmanek Aleksander 2009-2021